Skip to main content

Algemene Voorwaarden

1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer: De eenmanszaak Miss Assistant, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr 73780375.
1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie Miss Assistant een overeenkomst sluit, of onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Miss Assistant een offerte uitbrengt.
1.3 Offerte: De vrijblijvende opgave van de mogelijke werkzaamheden van opdrachtnemer met een schatting van de daarbij behorende kosten.
1.4 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.5 Producten: alle producten of tastbare zaken die tot stand komen door dienstverlening van opdrachtnemer zoals modellen, filmpjes, promotionele artikelen etc.
1.6 Diensten: alle werkzaamheden in welke vorm dan ook, die opdrachtnemer voor of ten behoeve van een opdrachtnemer verricht.
 
2. ALGEMENE BEPALINGEN
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle opdrachten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van opdrachtnemer en opdrachtgever.
2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan cliënt heeft erkend en bevestigd.
2.4 Mocht opdrachtnemer genoodzaakt zijn, bij de uitvoering va de overeenkomst, gedeelten van deze uitvoering bij een derde onder te brengen dan zal opdrachtnemer jegens cliënt opdrachtnemer gerechtigd zijn een beroep te doen op de bepalingen van de door deze derde gehanteerde voorwaarden.
 
3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging waarbij onder andere de Algemene Voorwaarden worden geaccordeerd. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de getekende opdrachtbevestiging door Gebruiker schriftelijk retour is ontvangen en 6 werkdagen zijn gepasseerd. Tevens komt de Overeenkomst terstond tot stand indien de Overeenkomst door zowel Gebruiker als Opdrachtgever wordt getekend. Zolang de opdrachtbevestiging nog niet is ontvangen en er tevens geen Overeenkomst door zowel Gebruiker als Opdrachtgever is getekend, houdt Gebruiker zich het recht voor zijn (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Gebruiker verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig te weergeven.
3.2 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
3.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3.4 Elke tussen Opdrachtgever en Gebruiker gesloten overeenkomst is volledig bindend tussen hen, tenzij Gebruiker binnen 12 dagen na de totstandkoming van die overkomst ontbindt.
3.5 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
 
4. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN
4.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven wijzigingen en gemaakte af- wijkende dan wel aanvullende afspraken, zijn voor opdrachtnemer slechts bindend, indien dezen door haar schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.
4.2 Alle wijzigingen van de overeenkomst, welke door partijen in onderling goedvinden worden aangebracht dan wel worden veroorzaakt doordat de, ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, bekende gegevens niet overeenstemmen met de gegevens zoals die ten tijde van de uitvoering blijken, worden beschouwd als meer- en minderwerk, hetgeen naar billijkheid wordt berekend en, indien mogelijk, in rekening wordt gebracht met de hoofdsom.
4.3 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor, een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
4.4 Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij opdrachtnemer gebruikerlijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
 
5. GEGEVENS EN INFORMATIE
5.1 Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien opdrachtgever de door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever.
5.2 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
5.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
 
6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
6.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
6.2 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor 
het bereiken van enig beoogd resultaat.
 
7. BETALING EN INCASSOKOSTEN 
7.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.
7.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
7.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
7.5 Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 
8. GEHEIMHOUDING
8.1 Opdrachtnemer is verplicht de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op opdrachtnemer een wettelijke plicht rust tot openbaarmaking of opdrachtgever opdrachtnemer van geheimhoudingsverplichting heeft ontheven.
8.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende adviezen van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wettelijke plicht openbaarmaking rust.
 
9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
9.2 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.
 
10. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER 
10.1 Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
10.2 Opdrachtgever draagt het risico van het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen van de door opdrachtnemer te verlenen diensten alsook voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
10.3 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers aan opdrachtnemer ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door opdrachtnemer voorgeschreven specificaties.
10.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van opdrachtnemer staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft opdrachtnemer in ieder geval het recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
10.5 Ingeval medewerkers van opdrachtnemer op de locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals –indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc zorgdragen. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van opdrachtnemer daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.
 
11. BEËINDIGING 
11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
11.2. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging van een maand in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
11.3 Opdrachtnemer kan de overkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever- al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 
12. GEBREKEN; KLACHTTERMIJNEN
12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
12.2. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
 
13. AANSPRAKELIJKHEID VAN OPDRACHTNEMER; VRIJWARING
13.1 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst – die nimmer een resultaatsverlichting inhoudt- voor zover de tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de overeenkomst mocht worden vertrouwd. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:
- Bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtgever ingeschakelde hulppersonen, ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtgever verbonden organisatie.
- bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens (daaronder begrepen het niet tijdig verstrekken van gegevens door opdrachtgever aan opdrachtnemer) of informatie door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer.
- Schade en/of enig nadeel, welke voor opdrachtgever ontstaat doordat hetzij opdrachtgever hetzij opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt of de last tot het vervullen van de overeenkomst opzegt.
- bij opdrachtgever of derden ontstane schade in de vorm van omzetderving, bedrijfsschade en/of andere indirecte of gevolgschade.
13.2 opdrachtnemer heeft ten alle tijden het recht door opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken, terwijl opdrachtgever de plicht heeft geleden schade zoveel mogelijk te beperken, op straffe waarvan opdrachtgever geen enkel recht tot schadevergoeding kan doen gelden.
13.3 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade.
13.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
A. De redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden.
B. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
13.5 Buiten het in artikel 12.1 genoemde geval rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
13.6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren
13.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade terstond na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. De bewijslast met betrekking tot enig beweerdelijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer rust op opdrachtgever, welke door deze wordt aanvaard.
 
14. OVERMACHT
14.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van opdrachtnemer.
14.2. Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 
15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
15.1 De overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten, derhalve zal nimmer vreemd recht van toepassing zijn en zal nimmer rechtsmacht toekomen aan een buitenlandse rechter.
15.2 De geschillen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 
16. WIJZIGINGEN EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN 
Deze voorwaarden staan genoteerd op www.miss-assistant.nl
Van toepassing is steeds de online versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.
 

Wil je meer informatie?

Wij helpen je graag verder!

Wil je graag meer informatie of weet je al hoe je ons kunt inzetten? Laat je gegevens achter op dit formulier, dan nemen we binnen 1 werkdag contact met je op!